Advanced search

Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι Γενικοί Όροι του monomachos.com ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και μελών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του monomachos.com.

 1. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Οι Γενικοί Όροι του monomachos.com καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένων και η διευθέτηση τελών, τα απαγορευμένα προϊόντα, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας monomachos.com (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του monomachos.com και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο monomachos.com. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του monomachos.com. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του monomachos.com λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το monomachos.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του.

 1. B. ΑΓΟΡΑ στο monomachos.com
 2. Σκοπός

Ο monomachos.com θέτει την ιστοσελίδα monomachos.com στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (εφεξής: «Προϊόντα») από τα ίδια τα μέλη. Χάριν ευκολίας οι παρόντες Γενικοί Όροι χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει ένα προϊόν ως «Πωλητή», αυτόν που αποκτά ένα προϊόν ως «Αγοραστή» και την σύμβαση αγοραπωλησίας ως «Αγορά».

 

 1. Χρήση με αποκλειστική ιδία ευθύνη των μελών

Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές (υπό τους όρους του κεφαλαίου Γ άρθρο 3 κατωτέρω) δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Ο monomachos.com σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Εξυπακούεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του monomachos.com.

 1. Νομική υπόσταση του monomachos.com

Ο monomachos.com δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Ο monomachos.com, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές ή για τυχόν παράβαση των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών. Ο monomachos.com προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

α) Ο monomachos.com ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι ο monomachos.com δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.

β) Επίσης ο monomachos.com ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση.

Ο monomachos.com συνιστά στα μέλη του να ελέγχουν διαρκώς τον κατάλογο με τα απαγορευμένα προϊόντα ο οποίος εμπλουτίζεται συνέχεια και δεσμεύει τα μέλη αφού η ανάρτηση προς πώληση προϊόντων από τον κατάλογο αυτό απαγορεύεται! Σε κάθε περίπτωση ο monomachos.com συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, μαϊμούδες, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι ο monomachos.com δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας

 

 1. Ουδεμία αξίωση χρήσης

Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας monomachos.com ή την παροχή υπηρεσιών από το monomachos.com. Ο monomachos.com δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως  να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 1. Μέλος

Με την εγγραφή στο monomachos.com, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και ο monomachos.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία (II Γ 3). Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του monomachos.com είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

 

 1. Προσφορά

Ως προσφορά νοείται η δημοσίευση της προσφοράς που έχει δημιουργηθεί με ιδία ευθύνη του πωλητή στην ηλεκτρονική υπό-σελίδα του προϊόντος, για τη διάθεση ενός προϊόντος στο monomachos.com, η οποία είναι δεσμευτική για τον πωλητή και την οποία αποδέχεται ο αγοραστής κατά τη σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης αγοραπωλησίας. Ειδικότερα όλες οι αναρτήσεις των προϊόντων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του πωλητή ο οποίος ευθύνεται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύει όπως ενδεικτικά α) για την ορθή και σύννομη περιγραφή των προϊόντων, β) για το υλικό και τις περιγραφές που συνοδεύουν το προϊόν (όπως λ.χ. φωτογραφίες, δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος, προωθητικά μηνύματα, τυχόν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες – links κλπ), γ) το ειδικότερο πλαίσιο εκτέλεσης τη αγοράς (λ.χ. χρόνος παράδοσης, κόστος, έξοδα, τρόπος πληρωμής κλπ). Ο monomachos.com δεν υιοθετεί, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις προσφορές του Πωλητή (άρθρο Β3).

 1. II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

 1. A. ΣΚΟΠΟΣ

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του monomachos.com, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά , καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

 

Β. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο monomachos.com ή για τη λύση της ιδιότητας του μέλους (από το ίδιο ή από τον monomachos.com). Ο monomachos.com επίσης δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή ενός ή περισσοτέρων μελών ή να προβεί σε λύση της ιδιότητας του μέλους χωρίς αιτιολογία και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους.

 

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

 

 1. Προσωπικά στοιχεία

α) Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, κινητό τηλέφωνο ισχύουσα διεύθυνση Email. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία της. Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο «My monomachos», ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου συλλέγεται και επεξεργάζεται από το monomachos.com προκειμένου το τελευταίο ή συνεργάτης αυτού να αποστέλλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης του (στο προσεχείς μέλλον), η εισαγωγή του οποίου στο σύστημα είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει ο monomachos.com. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο και κατά την απόλυτη κρίση και βούληση του ο monomachos.com δύναται να αποστείλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα από το μέλος ταχυδρομική διεύθυνση. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το monomachos.com προκειμένου να αποστέλλεται στα μέλη μήνυμα (sms) με το οποίο θα ενημερώνονται από το monomachos.com σχετικά για NEWSLETTER. O monomachos.com βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος βάσει των όρων της επόμενης παραγράφου.

β) Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις Email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

 


 1. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Οι ίδιοι οι χρήστες/ μέλη φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες να μπορούσε να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση ο monomachos.com ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 1. E. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

 

 1. Έναρξη

Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την αποστολή του κωδικού πρόσβασης από το monomachos.com μέσω Email και την εισαγωγή του κωδικού στο σύστημα.

 

 1. Λύση συμμετοχής από το μέλος

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στο monomachos.com, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι:

 • Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους είναι ισοσκελισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο στο monomachos.com (ληξιπρόθεσμο ή μη).
 • Το μέλος δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα προϊόν μέσω του monomachos.com.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του monomachos.com επιβεβαιώνει μέσω Email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των μελών στο monomachos.com. Το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις που έχει λάβει το μέλος από τρίτους (για διάστημα έως 12 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και για τις πιο πρόσφατες προσφορές του (για διάστημα έως 6 μήνες από τη διαγραφή του) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με εκτέλεση συναλλαγής, τυχόν οικονομική διαφορά με την Εταιρεία ή με έτερο μέλος, τυχόν άλλη διαφορά που αφορά σχέσεις με τρίτους κλπ. Επίσης οι Γενικοί Όροι επιβιώνουν και μετά τη τυχόν λύση της ιδιότητας του μέλους ως προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τις δηλώσεις των μελών κατά την εγγραφή τους, τις προσφορές τους, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, , τις οφειλές των μελών έναντι της Εταιρείας, τη νομική φύση της Εταιρείας και τα απαγορευμένα προϊόντα.

 1. Αποκλεισμός συμμετοχής από το monomachos.com

Η λύση της ιδιότητας του μέλους είναι δυνατή οποτεδήποτε με την λύση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του.

O monomachos.com δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του monomachos.com. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του monomachos.com με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν ο monomachos.com συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το monomachos.com να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους (υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο Γ) κλπ.

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος συμφωνεί ότι ο monomachos.com θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με την παρεχόμενη προς αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία –newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το monomachos.com ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του monomachos.com καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το ποσό οφειλής προς το monomachos.com. To μέλος συναινεί επίσης ότι ο monomachos.com δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να γνωστοποιεί στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης εκτός από τον προαναφερθέντα τρόπο μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα κατά την εγγραφή ταχυδρομική διεύθυνση. Επίσης, το μέλος συναινεί ρητώς ότι όταν πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία, τα στοιχεία επικοινωνίας του (είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής) τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποστέλλονται στο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Από τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στον έτερο αντισυμβαλλόμενο και στο εξής, ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις του σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ούτε σχετίζεται με κανένα τρόπο (ούτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε ως εκτελών την επεξεργασία) με τα μέλη προς τα οποία ανακοινώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα έτερων μελών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς λόγους ή για απευθείας επαφή με τον έτερο συμβαλλόμενο για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν έχει συναινέσει ρητά το πρόσωπο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν το σύνολο των νομικών ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του monomachos.com εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, ο monomachos.com θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο monomachos.com ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών (πωλητών ή αγοραστών) από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση αγοραπωλησιών εντός του monomachos.com.

 

 

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

 1. A. Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και τον κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από το monomachos.com στο πλαίσιο της εγγραφής του. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να ενημερώσει παραχρήμα το monomachos.com με e-mail στο monomachos.com/help-center.html. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Εταιρεία.

 

 1. B. Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του monomachos.com.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το monomachos.com ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας monomachos.com.

Γ. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα monomachos.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα monomachos.com για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα monomachos.com τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των προσφορών του και όχι η Εταιρεία.

 

Δ. Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα monomachos.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα monomachos.com με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή , την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.

 

Ε. Ουδεμία διαφήμιση

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα monomachos.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα monomachos.com με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει ήδη στο monomachos.com.

Η. Χρήση περιεχομένων

Οι πληροφορίες για κάποιον πωλητή ή άλλες πληροφορίες σε κάποια προσφορά τις οποίες το monomachos.com δίνει σε σχέση με τις προσφορές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη προσφορά υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙ (Ζ).

 

Θ. Ουδεμία σύναψη συμβάσεως εκτός του monomachos.com

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα monomachos.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορά, αξιολόγηση) δεν επιτρέπεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός του monomachos.com ή να αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

Κ. Αληθής χρήση του συστήματος αξιολόγησης

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία στις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μία αξιολόγηση (π.χ. εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας κλπ). Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή στο προσωπικό ή σε ξένο προφίλ αξιολόγησης (π.χ. με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων χρήστη σε μία αξιολόγηση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων ή η χειραγώγηση του συστήματος αξιολόγησης προς ίδιο όφελος. O monomachos.com δικαιούται ανά πάσα στιγμή, και άνευ ειδοποίησης, κατ” εξαίρεση να παρεμβαίνει στο αυτόνομο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει και/ή να διορθώνει αξιολογήσεις εφόσον λάβει γνώση ότι κάποια εξ αυτών είναι παράνομη.

Λ. Καμία δημοσίευση τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Απαγορεύεται η δημοσίευση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων πριν την ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας σε οποιοδήποτε πεδίο καθώς και η τυχόν αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου που στόχο έχει τη διαφημιστική προβολή ή προώθηση του μέλους ή τη σύναψη σύμβασης εκτός του monomachos.com ή την απευθείας επαφή και επικοινωνία των μερών εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 1. IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

 1. A. Απαγορευμένα προϊόντα

O monomachos.com έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στη λίστα απαγόρευσης εμφανίζεται ολοκληρωμένη, τρέχουσα ενδεικτική επισκόπηση των απαγορευμένων προϊόντων.O monomachos.com λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η λίστα αυτή να είναι επικαιροποιημένη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική τα δε μέλη υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που απαγορεύονται προς πώληση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (όπως ενδεικτικά λόγω ελαττωμάτων, λόγω παραπλανητικών ιδιοτήτων, λόγω ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, λόγω ρητής απαγόρευσης διάθεσής τους στην κυπριακή επικράτεια ή/και μέσω του διαδικτύου κλπ). Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και φέρει ο ίδιος την ευθύνη που ο νόμος αποδίδει στον προμηθευτή του προϊόντος όπου και όταν τούτο ισχύει και εφαρμόζεται.

 

 1. B. Δημοσιευμένες προσφορές και κατηγορίες.

Ο monomachos.com έχει το δικαίωμα βάσει των όρων του κεφαλαίου Ι άρθρο Β οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένες καταχωρίσεις, προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα της άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές που έχουν καταχωρηθεί σε εσφαλμένη κατηγορία αγοράς, για προφανώς μη σοβαρές προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες που δύνανται να θίξουν δικαιώματα τρίτων. Για τις αντίστοιχες διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά του monomachos.com.

Ο monomachos.com διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και αιτιολόγηση να μετονομάσει, διαιρέσει, ενώσει, ακυρώσει ή να εισάγει εκ νέου κατηγορίες καταχωρίσεων και αντίστοιχα να μεταφέρει τις τρέχουσες καταχωρίσεις σε άλλη κατηγορία ή να τις διαγράψει.

Γ. Παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος

 1. Ο αποκλεισμός της συμμετοχής του μέλους που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ άρθρο Ε 3 εφαρμόζεται ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος. Ο monomachos.com έχει το δικαίωμα αναλόγως με τη βαρύτητα του παραπτώματος είτε

α) να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τους Γενικούς Όρους.

β) να διαγράψει μέρος των αναρτημένων καταχωρίσεων του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου του

γ) να διαγράψει το σύνολο των καταχωρίσεων του ή αξιολογήσεων ή δηλώσεων ή περιγραφών ή άλλου περιεχόμενου

δ) να αποκλείσει αυτόν από την ιδιότητα του μέλους (οριστικά ή προσωρινά)

Ο αποκλεισμός και η διαγραφή μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, τα δε μέλη ουδεμία αξίωση δεν έχουν κατά του monomachos.com για το λόγο αυτό.

 1. Σε περίπτωση διαγραφής ή αποκλεισμού ενδέχεται ορισμένα στοιχεία να παραμένουν διαθέσιμα στο monomachos.com για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι άρθρο Ε παρ. 3. Επίσης ενδέχεται για τεχνικούς λόγους ορισμένα δεδομένα/στοιχεία/πληροφορίες να παραμένουν διαθέσιμα σε τυχόν τρίτους παρόχους με τους οποίους η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία σχέση και δεν τελούν υπό τον έλεγχό της (π.χ. σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ)
 2. Επίσης, ο monomachos.com έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι κάποιου άλλου μέλους.. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το monomachos.com από τυχόν μέλη της
 3. Ο monomachos.com έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι θίγονται τα δικαιώματα τυχόν τρίτων από τυχόν παράνομη συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) του μέλους. Σε κάθε περίπτωση οι τρίτοι που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση στην Εταιρεία κατά μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η γνωστοποίηση αυτή να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη καταχώριση προϊόντος προς πώληση από συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση (όπως λ.χ. σε περίπτωση απομιμητικών προϊόντων τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν το αυθεντικό προϊόν από τα τυχόν απομιμητικά) και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβηκε εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας.
 4. Όλα τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και σε περίπτωση σχετικής εντολής, καταγγελίας ή αίτησης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο. Εκτός των άλλων θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της παράνομης δραστηριότητας ενός μέλους λόγω της ύπαρξης ενδείξεων και με τη τυχόν χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (όπως τυχόν fraud detection tools που χρησιμοποιεί η Εταιρεία).
 5. Διατηρείται το δικαίωμα για τον αποκλεισμό κάποιου μέλους χωρίς αιτιολόγηση (βλέπε II Συμμετοχή ως μέλος E. 3. Λύση από το monomachos.com).
 6. Ο monomachos.com ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι όροι χρήσης. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω (υπό Α-Γ) ακόμη και σε περίπτωση που ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε ο monomachos.com ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι ο monomachos.com δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το monomachos.com για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα.

Δ. Αλλαγές στον χρόνο διάρκειας της καταχώρισης

Ο monomachos.com έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να επιμηκύνει ή να συντομεύσει το χρόνο διάρκειας καταχωρίσεων, σε περίπτωση που αυτό θεωρείται απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση του για τη σωστή εκτέλεση τους ή/και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

 

 1. V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

 

 1. A. Εξουσία διάθεσης του προσφερόμενου προϊόντος

Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών βάσει των ιδιοτήτων και των λοιπών στοιχείων που έχουν συνομολογηθεί με την προσφορά του.

 

 1. B. Ουδεμία πώληση απαγορευμένου προϊόντος

Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ο monomachos.com διαθέτει μία ενδεικτική και συνεχώς επικαιροποιημένη λίστα απαγορευμένων προϊόντων των οποίων η προσφορά ή η διαφήμιση απαγορεύεται από τον monomachos.com βάσει των όρων του IV άρθρο Α. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο ο monomachos.com έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει καταχωρίσεις, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.

 

Γ. Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται. Αυτό ισχύει ιδίως για μεταχειρισμένα και για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά στη συσκευασία.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει την προσφορά του στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων της αγοράς.

 

Δ. Ουδεμία πολλαπλή καταχώρηση

Η ταυτόχρονη καταχώρηση πολλών ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από τον ίδιο πωλητή δεν επιτρέπεται. Αυτό ισχύει για τις πολλαπλές καταχωρήσεις στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες. Ο monomachos.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις αντίστοιχες καταχωρίσεις χωρίς ειδοποίηση.

 

Ε. Τέλη δημοσίευσης και τέλη επιτυχημένης πώλησης

Ο monomachos.com χρεώνει τον πωλητή για την ανάρτηση της καταχώρισης προϊόντων στην ηλεκτρονική υπό-ιστοσελίδα που ο ίδιος δημιουργεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του monomachos.com με ένα τέλος δημοσίευσης. Οι επιλογές προωθήσεων πώλησης για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της προσφοράς υπόκεινται σε χρέωση βάσει της διευθέτησης τελών προώθησης.

 

 1. VI. ΣΧΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

 1. A. ΓΕΝΙΚΑ

Ο monomachos.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα του monomachos.com κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές θα συμπεριφέρονται νόμιμα ή/και βάσει των αρχών καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο monomachos.com συγκεκριμένα δεν συμμετέχει και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των μερών και ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν παράβασή τους από οποιοδήποτε εκ των μερών.

 1. B. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 1. Δέσμευση της καταχώρισης

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια προσφορά τιμής ο πωλητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει την καταχώριση του και να την αποσύρει ακόμη και πριν τη λήξη του χρόνου καταχώρισης.

Εφόσον υπάρχει η καταχώριση προϊόντος και τιμής ο πωλητής είναι δεσμευμένος με την προσφορά του.

 

 1. Περιεχόμενο σύμβασης

α) Όροι του πωλητή

Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζει την περιγραφή του προϊόντος όπως αυτή έχει γίνει από τον πωλητή (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μεταγενέστερες αμοιβαίως συμφωνηθείσες τροποποιήσεις όπως π.χ. στοιχεία πωλητή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Ερώτηση προς τον πωλητή») καθώς και οι όροι που θέτει ο πωλητής, όπως αυτοί εμφανίζονταν τη στιγμή της επιτυχούς προσφοράς στην ιστοσελίδα της προσφοράς, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 ανωτέρω.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή, έναντι της καταβολής του τιμήματος, τη νομή και την ελεύθερη βαρών κυριότητα του προϊόντος. Δεν επιτρέπεται σχετικός αποκλεισμός ευθύνης.

Η τιμή πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 

β) Περιγραφή προϊόντος

Η περιγραφή του προϊόντος αποτελεί μέρος της σύμβασης, δηλαδή ο πωλητής διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου.

Αν κάποια στοιχεία δεν συνομολογούνται τότε ο πωλητής θα πρέπει να τα σημειώσει με σαφήνεια.

 

γ) Περιεχόμενο ελλείψει διαφορετικών όρων πωλητή σε αγορές προϊόντων:

Αν κατά την καταχώρηση της προσφοράς τιμής δεν υπάρχουν διαφορετικοί όροι ή/και δεν υπάρχει κάποια σαφώς διαφορετική περιγραφή του προϊόντος από τον πωλητή και τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο μεταξύ τους, τότε στις αγορές προϊόντων ισχύουν πρόνοιες του Περί Πώλησης Αγαθών Νόμου, Ν. 10(Ι)/94, του Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου του 2013, Ν.133(Ι)/13  καθώς και του Περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 149.:

 1. Εκτέλεση σύμβασης

                 

α) Γενικά

Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως, προσηκόντως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης πώλησης.

Εξυπακούεται ότι η υποχρέωση αυτή επιβιώνει ακόμα και στην περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης των υπηρεσιών του monomachos.com

Η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί θέμα των συμβαλλόμενων μερών. Η ολοκλήρωση (εκτέλεση) της συναλλαγής καθορίζεται από τους εκάστοτε όρους σύμβασης. Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων και για το ληξιπρόθεσμο των επιμέρους συμβατικών παροχών, δηλαδή για τη χρονική στιγμή, μετά την οποία απαιτείται η πραγματική παροχή και μπορεί να ζητηθεί η εκπλήρωσή της μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν η προσφορά δεν περιλαμβάνει ειδικότερους κανόνες και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο, τότε ισχύουν τα ακόλουθα. (β-ε):

 

β) Επικοινωνία

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δώσει στο άλλο μέρος εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον τραπεζικό λογαριασμό, σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής απαιτεί τραπεζικό έμβασμα και αυτά τα στοιχεία δεν είχαν καταχωρηθεί.

Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διαθέτει στοιχεία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τα οποία είναι σημαντικά για την εκπλήρωση της σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένο εντός 7 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης να τα ζητήσει τουλάχιστον δύο φορές μέσω E-Mail καθώς και μία φορά τηλεφωνικώς. Αν δεν δοθούν τα στοιχεία στο συμβαλλόμενο μέρος τότε μετά την πάροδο των 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του από την πώληση που προβλέπονται στον ΑΚ.

 

γ) Ληξιπρόθεσμο

Η οφειλόμενη συμβατική παροχή πρέπει να εκπληρωθεί πλήρως και προσηκόντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Αν κάποιο μέλος υποχρεούται βάσει της συμφωνίας και εφόσον το επιτρέπει ο νόμος να προπληρώσει (π.χ. πληρωμή της τιμής αγοράς εκ των προτέρων) θα πρέπει να καταβάλει ολοσχερώς το ποσό εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Αμέσως μετά ο αντισυμβαλλόμενός του οφείλει να εκπληρώσει τη δική του παροχή.


δ) Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που η ηλ. σύμβαση συνάπτεται μεταξύ πωλητή ως προμηθευτή/επιτηδευματία και αγοραστή ως καταναλωτή (περίπτωση πώλησης B2C) τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται στον Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο του 2013, Ν.133(Ι)/13. Ο πωλητής οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους υποψήφιους αγοραστές με δική του ευθύνη.

ε) Ελάττωμα προϊόντος

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος τον πωλητή για να απαιτήσει αποκατάσταση με έξοδα του πωλητή. Το ίδιο ισχύει όταν το προϊόν δεν έχει κάποια ιδιότητα ή η οποία κατονομάζεται στην περιγραφή της προσφοράς.

Η προηγούμενη παράγραφος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει περεταίρω δικαιώματα εγγύησης (π.χ. τυχόν μεγαλύτερη προθεσμία προβολής της έλλειψης εγγύησης κατασκευαστή).

Αν ο πωλητής δεν κάνει καμιά ενέργεια αφού του γνωστοποιηθεί δύο φορές το ελάττωμα ή αν η αποκατάσταση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε ο αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο Περί Πωλήσως Αγαθών Νόμος και ο Περί Συμβάσεων Νόμος.

 

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση προστασίας δεδομένων αποτελεί ενσωματωμένο και δεσμευτικό τμήμα των Γενικών Όρων.

 

VIII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο monomachos.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Γενικούς Όρους σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Ιδίως δύναται να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την επικοινωνία με τους πωλητές στο όνομα και για λογαριασμό της για την τυχόν είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εταιρεία. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι του monomachos.com δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος, ούτε να εκχωρηθούν.

 1. IX. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ monomachos.com

 

 1. A. Γενικά

Ο monomachos.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Ο monomachos.com ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του monomachos.com. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του monomachos.com για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του monomachos.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

 

 1. B. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση

Ο monomachos.com δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα ο monomachos.com δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Ο monomachos.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

Η ιστοσελίδα του monomachos.com μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του monomachos.com.

 

Γ. Περιεχόμενα και προσφορές

Ο monomachos.com δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά. Όλως ενδεικτικώς δεν φέρει καμία ευθύνη για:

 • την αληθή, σωστή και νόμιμη διαμόρφωση των προσφορών
 • την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων
 • την αλήθεια και τη νομιμότητα των ισχυρισμών και των ιδιοτήτων του προϊόντος
 • την ικανότητα, την εξουσία και τη θέληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες εκπλήρωσης της σύμβασης
 • για ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται ρητώς στου παρόντες Γενικούς Όρους

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τεχνικούς και μόνον λόγους που διευκολύνουν την βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και την εξεύρεση των προϊόντων στη συγκεκριμένη κατηγορία αναρτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση λέξεων κλειδιά από την προσφορές των ίδιων των πωλητών τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν ευθύνεται.

 

Δ. Μέλη και τρίτοι

Ο monomachos.com δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

 

 1. E. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Ο monomachos.com δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα monomachos.com, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

 

 1. X. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του monomachos.com λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας monomachos.com από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το monomachos.com από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του monomachos.com (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης ή παύσης της λειτουργίας του monomachos.com για οποιονδήποτε λόγο.

 1. XI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

“Όλες οι διαφορές μεταξύ του monomachos.com και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην κυπριακή νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας.

 

XII. ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.